Ett anständigt liv (1979)


Résumé:


A decade has gone by and the spirit of the preceding film, , has disappeared…

Ett-anständigt-liv-1979.jpg
Avec:Kenneth Kenta Gustafsson, Gustav Stoffe Svensson, Eva Blondin, Patric Gustafsson
Fabriqué en:Sweden
Réalisateur:Stefan Jarl
Durée: 102 min
Écrivain:Stefan Jarl

Lancer le film:

Ett anständigt liv (1979) Regarder 501354 vues
Ett anständigt liv (1979) Télécharger 167118 reçu